Úvodní ustanovení

 1. Ustanovení těchto obchodních podmínek se použijí, pokud nebylo výslovně a písemně sjednáno jinak v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní smlouva na zboží prodávajícího může být uzavřena výhradně ve formě této smlouvy a jakékoli plnění bude prodávajícím poskytnuto jen za podmínek tam uvedených.
 2. Zástupci prodávajícího, ani jeho zaměstnanci nejsou oprávněni jménem prodávajícího dávat závazné přísliby, přesahující obsah těchto obchodních podmínek. K účinnosti smlouvy s kupní cenou zboží přesahující v součtu více než 500 000 Kč se vyžaduje podpis jednatele prodávajícího a doručení takto podepsané smlouvy kupujícímu.

Kupní cena zboží a platební podmínky

 1. Kupní cena je určena na základě ceníku prodávajícího platného ke dni uzavření smlouvy, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě písemně jinak.
 2. Pokud nebylo mezi stranami písemně dohodnuto jinak, kupní cena představuje cenu za dodávku zboží ze skladu, bez pojištění, balení, montáže a daně z přidané hodnoty.
 3. Kupující je povinen zaplatit zálohu na kupní cenu zboží do 2 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a to ve výši 50% z ceny zboží. Doplatek kupní ceny je prodávající povinen zaplatit do 2 pracovních dnů od dodání zboží kupujícímu.
 4. Sjednává se úrok z prodlení pro případ prodlení kupujícího s plněním peněžitých závazků z této smlouvy, a to ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení se zvýšením na 1% z dlužné částky za každý den prodlení od 30. dne prodlení.
 5. Úhrada kupní ceny se provede na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře, v hotovosti na pokladně prodávajícího nebo bude zaplacena v hotovosti osobám, které k tomu prodávající písemně pověřil.
 6. Uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky za jakost není důvodem k prodlení se zaplacením kupní ceny zboží.
 7. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, po dobu delší než pět dnů se po uplynutí této doby stávají splatnými všechny ostatní pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu. Pokud bylo sjednáno zaplacení kupní ceny ve splátkách, neuhrazením jedné splátky po dobu delší než pět dnů se po uplynutí této doby stává splatnou celá kupní cena.
 8. Kupující není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vyplývající z této smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám prodávajícího.

Dodání a převzetí zboží

 1. Prodávajícímu vzniká povinnost dodat zboží uhrazením zálohy na kupní cenu zboží kupujícím, je-li podle této smlouvy vyžadována, jinak účinností této smlouvy. Prodávající dodá zboží ve lhůtě přiměřené povaze zboží, kterou prodávající kupujícímu oznámí.
 2. Kupující není oprávněn uplatňovat vůči prodávajícímu jakákoli práva z titulu náhrady újmy vzniklé prodlením s dodávkou zboží, resp. jeho nedodáním.
 3. Kupující je povinen dodané zboží převzít a poskytnout prodávajícímu další nezbytnou součinnost, zejména technickou připravenost objektu, je-li součástí dodávky zboží jeho montáž.
 4. Nepřevezme-li kupující dodané zboží včas, prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu přiměřené skladné.
 5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy zboží od prodávajícího převezme, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující smlouvu poruší tím, že zboží nepřevezme.

Vady zboží

 1. Vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu postupem dle občanského zákoníku.
 2. Nepodstatné vady zboží, které nebrání jeho řádnému užívání, nemají za následek odklad povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu.
 3. Zjevné vady dodaného zboží a rozdíl v množství dodaného zboží je kupující povinen reklamovat při jeho převzetí, jinak platí dodávka jako bez výhrad převzatá. Skryté vady je kupující povinen písemně reklamovat neprodleně po jejich zjištění.
 4. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce dvanácti měsíců od odevzdání zboží kupujícímu. Po uplynutí této doby není kupující oprávněn domáhat se jakýchkoli práv z vadného plnění nebo záruky za jakost.
 5. Prodávající podle své volby opraví nebo nově dodá (vymění) všechny díly, které byly v záruční době řádně reklamovány jako vadné a jejichž vadnost byla prokázána.
 6. Servis a opravy během záruční doby provádí pouze prodávající, nebo jím autorizovaný servis. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé montáží cizích dílů, nebo nedodržením pokynů výrobce (návody k obsluze apod.).  Záruka se nevztahuje na díly, které svou povahou a užitím podléhají předčasnému opotřebení, jakož i na škody vzniklé z běžného opotřebení nebo z nedbalého zacházení, či údržby, z nadměrného zatížení nebo z nevhodného provozního materiálu. Kupující má povinnost předcházet vzniku vad na zboží zejména zajišťováním pravidelné údržby a používáním vhodného provozního materiálu.
 7. Vyměňované vadné díly jsou majetkem prodávajícího a musejí být kupujícím předány prodávajícímu osvobozené od poštovného a dopravného. Veškeré provozní hmoty, jako například olej, chladicí kapalina apod. spotřebované během záručních nebo jiných oprav musí být prodávajícímu kupujícím uhrazeny.
 8. V případě, že vytknuté vady se ukáží jako neoprávněné, kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu všechny náklady, které mu z neoprávněné reklamace vznikly, a musí být prodávajícímu zaslány v plné výši osvobozené od bankovních a jiných poplatků.
 9. Vrácení náhradních dílů kupujícím je podmíněno předchozím písemným souhlasem prodejního oddělení prodávajícího. Zásilky, které budou prodávajícímu zaslány bez tohoto souhlasu, budou vráceny nevyplacené, eventuálně budou na náklady a nebezpečí kupujícího umístěny v zasilatelském skladu. Prodávající je oprávněn takto předané zboží, které nebude odebráno ani přes výzvu z jeho strany, aby tak bylo učiněno do uplynutí uvedené dodatečné lhůty, sešrotovat.

Další práva a povinnosti stran

 1. Všechny návrhy, plány a výpočty týkající se zboží zůstávají majetkem prodávajícího a mohou být použity, případně sděleny třetím osobám, jen se souhlasem prodávajícího.
 2. V případě, že kupující odmítne, být' i částečně, nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit tuto kupní smlouvu, např. nezaplacením zálohy nebo nepřevzetím dodaného zboží, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny zboží. Vedle této smluvní pokuty je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody.
 3. Materiály, prospekty a jiné reklamní a propagační materiály poskytuje výrobce a prodávající po stránce obsahové ani formální nenese odpovědnost za jejich správnost.
 4. Pokud zboží, související materiál nebo průvodní dokumentace jsou chráněny ochrannou známkou, patentem, jako průmyslový vzor nebo jinými právy duševního vlastnictví, zavazuje se kupující tato práva neporušovat.

Ukončení smlouvy

 1. Prodávající je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že kupující bude po dobu delší než 5 dnů v prodlení s převzetím zboží, úhradou zálohy nebo úhradou kupní ceny nebo její části. Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů není tímto ustanovením dotčeno.
 2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze tehdy, pokud prodávající nesplnil povinnost odevzdat zboží kupujícímu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

Závěrečná ustanovení

 1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.Pro jednání rozhodčího soudu se sjednává rozhodčí místo (sudiště) v Brně.
 2. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a podepsány oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se stanou integrální součástí této smlouvy. Právní neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nebo jejich změn se nedotýkají platnosti a účinnosti ostatních ustanovení této smlouvy.
 3. Je-li kupující dle této smlouvy nebo v souvislosti s porušením smluvních povinností z ní vyplývajících povinen k náhradě škody prodávajícímu, je povinen nahradit prodávajícímu škodu v penězích.
 4. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými českými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
 5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
 6. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Kupující obdrží jedno vyhotovení smlouvy a prodávající dvě.
 7. Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem jejího podpisu oběma stranami.